Ochrana osobních údajů (GDPR)

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR")

I. Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost UBC s.r.o., IČ: 27146987, DIČ: CZ27146987,  se sídlem: Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, zastoupená majitelem Jiřím Ježkem (dále jen „UBC s.r.o.“).
 2. Společnost UBC s.r.o. je možné kontaktovat písemně na adrese Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného zde, nebo prostřednictvím přidělených obchodních zástupců. 

II. Účely zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:

 • plnění povinností vyplývajících ze smluv
 • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů
 • komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv
 • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb
 • pořádání obchodních akcí a školení
 • vymáhání právních povinností
 • sledování změn ve veřejných rejstřících vč. insolvenčního rejstříku
 • zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.

III.     Zdroje osobních údajů

 1. Přímo od subjektů údajů (např. registrace, e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, smlouvy, souhlasy, aj.)
 1. Z veřejné evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu:
 • veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností
 • další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, IČ, DIČ, firma, pozice ve firmě
 • Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní adresy
 • Údaje o odborném zaměření: povolání, odborná specializace
 • Údaje o využívání internetových služeb: IP adresy zařízení přistupujících na weby správce, a identifikátory cookies
 • Další údaje: číslo účtu, přehled obchodování, případně údaje související s vymáháním pohledávek (přehled exekucí, majetku)
 1. Zpracování osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí osobních údajů, zejména základních identifikačních a kontaktních údajů (jako je jméno, příjmení, adresa) nemusí být smlouva uzavřena z důvodu nemožnosti zajištění jejího splnění, nebo vymožení povinností ze smlouvy.

V. Zasílání obchodních sdělení

 1. Firma UBC s.r.o. využívá kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají oboru podnikání UBC s.r.o. .
 2. Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení kliknutím na odkaz v emailu nebo na kontaktních údajích dle čl.I bod 2 těchto podmínek.
 3. Pokud zákazník vyjádřil nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení před účinností těchto podmínek, nebudou obchodní sdělení ani nadále zasílána.
 4. Zasílání obchodních sdělení lze obnovit kontaktováním svého obchodního zástupce nebo na dalších kontaktních údajích dle čl.I bod 2 těchto podmínek.

VI. Příjemci osobních údajů

 1. Osobní údaje mohou být předávány dalším společnostem, které jsou úzce propojeny se společností UBC s.r.o. – zejména společnostem se společnou mateřskou společností, nebo společnostem dceřiným. V rámci těchto společností je zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s právními předpisy.
 2. K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:
 • poskytovatel služby zasílání obchodních sdělení
 • daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti
 • dopravci
 • osoby zajišťující monitoring společností a fyzických osob, např. změn v insolvenčním a obchodním rejstříku
 • správci interních systémů společnosti, poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů.
 1. Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu, a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.
 2. Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

VII. Důvody zpracování

 1. UBC s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:
 • oprávněný zájem
 • plnění smlouvy
 • plnění právní povinnosti
 • platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

 1. Oprávněný zájem na zpracování osobních údajů je dán UBC s.r.o. zejména v těchto případech:
 • ochrana důležitých práv UBC s.r.o. vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv, vč. ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka
 • ochrana majetku UBC s.r.o.
 • vymáhání případných pohledávek
 • přímý marketing, tj. nabízení zboží a služeb.

VIII. Další informace

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.
 2. UBC s.r.o. bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 3. V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.
 4. Pokud probíhá zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat na kontaktních údajích uvedených v čl.I bod 2 těchto podmínek, aniž je tím jakkoli dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
 5. Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů, a to u svého obchodního zástupce nebo na kontaktech uvedených v čl.I bod 2 těchto podmínek.
 7. Zákazník má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.
 8. Zákazník má právo na přenositelnost svých údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušených právních předpisů.
 9. Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu.
 10. Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.
 11. Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup k osobním údajům, které může uplatnit u svého obchodního zástupce nebo na kontaktech uvedených v čl.I bod 2 těchto podmínek.
 12. Osobní údaje zákazníka nejsou předmětem automatizovaného rozhodování.

IX. Cookies

 1. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky užívají cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.
 2. Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách označují jako zákazník.

Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 1.4.2019